Üldine
   
Sümboolika
Rahvastik
 
Rahvastikusündmused 2016
 
Rahvastikusündmused 2014
 
Rahvastikusündmused 2013
 
Rahvastikusündmused 2012
 
Rahvastikusündmused 2011
 
Rahvastikusündmused 2010
 
Rahvastikusündmused 2009
 
Rahvastikusündmused 2008
 
Rahvastikusündmused 2007
 
Rahvastikusündmused 2006
 
Rahvastikusündmused 2005
Külad
Ajalugu
Arengukavad
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Rahvastikusündmused 2010

SisukaartPrindi


 Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2010. aastal

 
Järgnev ülevaade muutustest Sangaste valla elanike seas eelmise aasta jooksul on mõeldud kõigile neile, kellele arvud huvi pakuvad. Seejuures lähtun ma andmetest, mille saan riiklikust elanikeregistrist ehk rahvastikuregistrist. Andmed ei ole absoluutselt täpsed, sest registri andmeid mõjutab näiteks see, kas tegelikult mujale kolinud inimene ka riigile oma elukohavahetusest teatab või kas elamisloaga isikud on oma dokumendid õigeaegselt pikendanud (kui ei ole, saadetakse nende andmed automaatselt registri arhiivi). 
 
Elanike arvu muutused 
 
2010. aastal kasvas Sangaste valla elanike arv 37 inimese võrra.
Elanike arv suurenes 2010. aastal 41 inimese võrra, kellest 28 tuli meile elama ja 13 olid aasta jooksul sündinud lapsed. Sangaste valda saabusid elanikud peamiselt Valgast (4 inimest), Tõrvast (4) ja Otepäält (3); aga ka Tallinnast (3 inimest). Soomest naases 1 endine valla elanik. 
Aasta jooksul sündis 6 poissi (Ott, Oliver, Daniel, Kenno, Ronald, Maiko) ning 7 tüdrukut (Getter, Juuli, Grete-Ly, Elina, Merily, Emma Lota ja Mari). Sündinud lastest 3 last olid ema esimesed lapsed. Lisaks neile sündis 1 tüdruk, kelle elukoht registreeriti mõni aeg peale sündi väljaspoole valda ja 1 tüdruk, kelle elukoht registreeriti hiljem meil. 
2010. aastal vähenes elanike arv 78 inimese võrra, neist 15 inimest suri (sh 4 meest ja 11 naist), 62 kolisid mujale elama ning 1 inimesel lõppes tähtajaline elamisluba. Tallinnasse ja Harjumaale lahkus 8 inimest, Tartu linna lahkus 3 inimest ja maakonda 13; Valga linna 5, Otepääle 4 ja mujale Valgamaale 16 inimest. Soomes registreeris oma elukoha 2 inimest. Elama asuti ka Pärnu linna, Antsla valda, Võru- Rapla- ja Lääne-Virumaale. Koos eelmiste aastate andmetega peaks nüüd ametlikult Soomes elama 29 Sangaste valla endist elanikku lisaks neile, kes seal ajutiselt töötavad või oma elukohaandeid pole muutnud. Suurimaks kaotajaks olid Sangaste alevik jaTiidu küla, juurde tuli inimesi ainult Lossikülla ja Restu külla. Täpsemalt saate lugeda alltoodud tabelist. 
 
 
Tabel 1. Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa.
 
 
Elanike sotsiaalne staatus 
 
01.01.2011 seisuga elas Sangaste vallas 85 alla 7-aastast last, kellest 17 elab Sangaste alevikus ja 20 Keeni külas; 9 last elab Tiidu külas, mujal on külas alla 10 väikelapse. Nendest lastest käib Sangaste Lasteaias 33 last ja Keeni Põhikooli ettevalmistusrühmas 12 last, ülejäänud on kodused. 
Nii põhikoolis, keskkoolis kui kutsekoolis peale põhikooli õpib kokku 222 valla hingekirja kantud last, kellest 52 elab Keenis, 32 Sangaste alevikus, 28 Tiidu külas ja 22 Restu külas. 
Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 144, nendest 27 õpib väljaspool Sangaste valda ja 3 last välismaal. Keeni Põhikoolis õpib 132 last, kellest omakorda 18 on pärit mujalt omavalitsustest. Väljaspool valda põhikoolides käivatest lastest enamus käib Puka Keskkoolis (10 last), Pühajärve Põhikoolis (7 last) ja Otepää Gümnaasiumis (3 last). Gümnaasiumis või keskkoolis õpib 35 last, kutsekoolides peale põhikooli minule teadaolevalt 39 ja õhtukoolis 1 inimene. Kutsekoolidest on eelistatuimad Tartu, Valga ja Viljandi, kuid õpitakse ka Räpinas, Olustveres ja mujal. Juhul, kui minu käsutuses olevad andmed on tõesed, peaksid selle aasta veebruaris ja juunis lõpetama Sangaste valla noored, kes on õppinud järgmistel erialadel: 2 ehitajat, 2 tislerit, 2 kunstilist kujundajat, 2 logistikut, 1 autotehnik, 1 koristaja, 1 aednik ja 2 kodu/talumajandust õppinud noort. Keskkoolinoortest 14 last õpib Otepääl, 2 Pukas, 2 Valgas ja 1 Tsirguliinas; kokku on erinevaid gümnaasiume 16, sh kaks nn. õhtukooli. Üliõpilasi ja kutsekoolide õpilasi peale keskkooli lõpetamist peaks olema 47, osa nendest õpib ka töö kõrvalt. 
Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid emasid on kokku 31, koduseid inimesi on kõige rohkem Keenis (9 inimest). 
1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 313 vanaduspensionäri, kellest enamus (65 eakat) elas Keenis; 43 pensionäri elas Sangaste alevikus; 33 eakat Laukülas, 23 Restus, 27 Tiidu külas ja 23 Lossikülas, mujal on eakate arv alla 20. (Mittetöötavaid) töövõimetuspensionäre on mulle teadaolevalt 102 inimest. 
Tööturuameti Valga osakonnas oli 31.12.2010 a. seisuga end töötuna arvele võtnud 58 valla elanikku. Tegelik ametlikult mittetöötavate (ja muu tööga võrdsustatud tegevusega hõivamata) inimeste arv on kindlasti tunduvalt suurem (hinnanguliselt vähemalt 2-3 korda).  
 
Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste vallas valdavalt eestlased, teistest rahvustest inimesi on 34 ehk umbes 2,4 %: 23 venelast, 5 ukrainlast, 3 soomlast, 2 valgevenelast ja 1 isur. 
 
 
Pille Sikk, sotsiaalinspektor 
 

Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
www kujundamine