Vallaelanikule
   
Elamumajandus
Tervishoid
Apteek
Jäätmemajandus
Sotsiaalhoolekanne
 
Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele
 
Toiduabist 2015. aastal
 
Riiklik toimetulekutoetus
 
Sotsiaalhoolekandeteenused Sangaste vallas
 
Sangaste valla toetused
 
    Hooldajatoetus
 
    Ühekordsed toetused
 
    Bussipiletite hüvitamine
 
    Sünnitoetus
 
Sünni ja surma registreerimine
 
Sangaste pansionaat
 
Vajaduspõhine peretoetus
 
Lapsevanemale
 
Omastehooldajatele
Haridus
Raamatukogud
Kirik
Seltsitegevus
Sõiduplaanid
KSH programm
KIK projektid
Hajaasustuse programm
Kuidas aidata abivajajat inimest?
Piirkonna politsei
Keskkond
Sport
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Keeni Põhikool
Tarbijakaitseamet
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Hooldajatoetus

SisukaartPrindi


Hooldajatoetuse maksmise korrast Sangaste vallas
 
Hooldajatoetuse taotlemist ja maksmist reguleerib 26. märtsi 2009 a Sangaste Vallavolikogu määrus nr 4 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord”. 
Määruse kohaselt on Sangaste vallas kaks igakuist võrdset toetust: hooldajatoetus ja puudega inimese täiendav toetus täisealisele raske või sügava puudega inimesele endale. Keskmise puudega täiskasvanud inimene ei saa täiendavat toetust taotleda; talle võib küll hooldaja määrata, kuid sellele hooldajale toetust ei maksta. Samuti ei saa praeguse korra kohaselt toetust isikud, kellele puuet pole määratud, või kelle puude kehtivus on lõppenud. Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt saavad nn. halli passi omanikud ja teised elamislubadega isikud toetust vaid seni, kuni neil on kehtiv elamisluba. Elamisloa tähtaja lõppemine tähendab ka toetuse maksmise lõpetamist. 
 
Mis on hooldajatoetus?
 
Hooldajatoetus on toetus raske või sügava puudega inimese Sangaste Vallavalitsuse korraldusega määratud hooldajale või kohtu poolt määratud eestkostjale. Selle toetuse suurus sõltub inimese tervisest: 
1) täisealisele raske puudega isiku hooldajale on toetus 12,79 eurot kuus; 
2) täisealisele sügava puudega inimese hooldajale 25,57 eurot kuus.
3) 3-15-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamise tõttu mittetöötavale vanemale 19,18 eurot kuus; 
4) 16-17-aastase (kaasa arvatud) raske puudega lapse hooldajale 15,34 eurot kuus; 
5) 16-17-aastase (kaasa arvatud) sügava puudega lapse hooldajale 25,57 eurot kuus. 
 Kui tööealisele hooldajale (18-aastane kuni vanaduspensioniiga) makstakse hooldajatoetust ning ta ei käi tööl või ei saa riiklikku pensioni, maksab vald tema pealt ka sotsiaalmaksu 91,75 eurot kuus, st. hooldajal on kehtiv haiguskindlustus ja üks aasta hooldajaks olemist tähendab üht aastat pensionistaa˛i (kindlustusosak on siiski imeväike). Nende andmete saamiseks tuleb hooldjaakandidaadil esitada omapoolne kinnitus vastaval blanketil pensioni olemasolu ja töötamise kohta. NB! Kui isik määratakse hooldajaks ja talle hakatakse maksma hooldajatoetust, siis Eesti Töötukassa lõpetab isiku arveloleku ning kõigi omapoolsete teenuste osutamise! Seevastu aga isik, kes on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva saanud hooldajatoetust, saab peale hoolduse lõpetamist võimaluse end töötuna arvele võtta ja töötutoetust taotleda. 
Hooldajatoetuse saamiseks peab taotleja olema määratud Sangaste valda nö. sisse kirjutatud isiku hooldajaks ning ta peab oma hoolealust ka tegelikult hooldama ja abistama. Kui sotsiaalkomisjon leiab, et hooldaja saab seda teha oma palgatöö, talupidamise vms. ettevõtluse kõrvalt, siis võib hooldajatoetust maksta ka tööotsijale, töötavale inimesele või FIE-le. Kui komisjon aga leiab, et hooldaja töö vahetused või teised hooldatavad ei võimalda vajalikul hulgal hooldamist, või kui näiteks hooldaja elab tegelikult liiga kaugel oma hoolealusest ja ei saa teda piisavalt aidata, siis on see piisav põhjus hooldajatoetuse maksmisest keeldumiseks. Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse, kui: 
1) on ära langenud hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise põhjus;
2) hooldaja ei täida või loobub temale pandud hoolduskohustustest;
3) hooldatav soovib uue hooldaja määramist;
4) hooldatava hoolekandeasutusse elama asumisel;
5) hooldatava elukoha registreerimisel rahvastikuregistris teise kohalikku omavalitsusse;
6) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
7) hooldajatoetuse saaja poolt teadvalt andmete varjamise või valeandmete esitamise korral;
8) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele. 
 
Mis on puudega inimese täiendav toetus?
 
Puudega inimese täiendav toetus on Sangaste valla poolne toetus raske või sügava puudega vähemalt 18-aastasele inimesele endale. See toetus määratakse lisaks juba riigi poolt saadavale puudega inimese toetusele, mida maksab pensioniamet  Vallapoolse lisatoetuse suuruseks on 12,79 eurot kuus, sõltumata sellest, kas haigel on raske või sügav puue. Määruse kohaselt on selle toetuse saamisel kaks tingimust: esiteks peab taotleja olema Sangaste valda nö. sisse kirjutatud ja teiseks peab tal olema hooldusvajadus sotsiaalkomisjoni arvates. Enamasti määrame seda toetust siis, kui inimene ei vaja mitte niivõrd hooldust kui just rahalist abi; kui soovitud hooldaja määramine on mingil põhjusel ebaotstarbekas, kuid abi oleks vaja; kui hoolealune saab kõrvalabi mitme isiku käest korraga (näiteks laps tuleb külla nädalavahetusel, üks naaber käib nädala sees abiks ja teine kutsutakse appi siis, kui on vaja minna arsti juurde või mujale) või siis, kui tegelik hooldaja käib tööl ja tal pole vaja sotsiaalseid garantiisid. Määruse kohaselt lõpetatakse täiendava toetuse maksmine, kui: 
1) on ära langenud täiendava toetuse maksmise põhjus; 
2) isikule määratakse hooldaja või avahooldusteenus;
3) isik asub elama hooldekandeasutusse; 
4) muul põhjusel, kui toetuse saaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.
 
Kuidas toetust taotleda?
 
1. inimene taotleb endale raske või sügava puude (või oma lapsele keskmise, raske või sügava puude). Selleks täidab ta vastava avaldusvormi (ankeedi) puude määramiseks ning soovi korral kohe ka avalduse puudega inimese toetuse määramiseks (nagu siiani) ja esitab selle kohalikule pensioniametile (Sangaste valla elanikud järelikult Sotsiaalkindlustusameti Lõuna Pensioniameti Viljandi büroo Valga klienditeenindusele aadressil Kesk 12, Valga linn) või saadab postiga otse Tartusse arstlikule ekspertiisile (Põllu 1A Tartu linn 50303). Avalduse võib viia ise kohale (kindlasti kaasa kehtiv pass või isikutunnistus) või saata selle postiga (lisada kehtiva passi või isikutunnistuse koopia). Pensioniamet saadab järelepärimise perearstile või eriarstile ning edastab paberid arstlikule ekspertiisikomisjonile. Kui otsus on tehtud, antakse inimesele sellest kirjaga teada. 
2. Kui inimene on saanud kinnituse raske või sügava puude astme määramise kohta või on talle puue juba varem antud ja inimene leiab, et tal on vaja enda eluga toime tulemiseks kõrvalist abi, pöördub ta Sangaste Vallavalitsuse poole ja esitab avalduse. Taotleda võib täiendava toetuse määramist, hooldaja määramist või koduhooldustöötaja teenuse määramist (üks pidevalt palgatud inimene hooldab 5-10 inimest). Seevastu hooldekodusse elama minna soovija esitab avalduse otse Sangaste Pansionaadi juhatajale. Hooldaja soovimisel tuleb lisada ka hooldajakandidaadi kirjalik nõusolek hooldajaks hakkamise kohta ning hooldaja avaldus hooldajatoetuse maksmiseks. 
3. Kuu aja jooksul vastava avalduse saamisest alates külastab sotsiaalinspektor puudega isiku kodu, vestleb temaga ja täidab ministeeriumi poolt heaks kiidetud ankeedi, nn. hindamisinstrumendi. Vajadusel vestleb sotsiaalinspektor ka hooldajaks kandideerijaga, perearstiga või muude inimestega. 
4. Täidetud ankeeti tutvustab sotsiaalinspektor Sangaste Vallavolikogu Sotsiaalkomisjoni istungil. Sotsiaalkomisjon otsustab, kas inimene tõesti vajab abi ja milline abi oleks kõige otstarbekam. 
Alates 1. aprillist 2005 a. ei tähenda puude olemasolu otsekohe ka õigust hooldajatoetusele. Kui komisjon leiab, et inimene on küll haige, kuid ei vaja oma igapäevases elus kõrvalabi, või saab seda oma perekonnalt niikuinii (näiteks naine on oma mehe pesu alati pesnud, mitte ei tee seda seetõttu, et mees on haige ja ise ei jaksa), siis inimesele täiendavat toetust või teenust ei määrata ning tema hooldajale toetust ei maksta. 
Komisjon kaalub ka seda, kas määrata täiendavat toetust inimesele endale; määrata hooldaja ning maksta talle hooldajatoetust või määrata koduhooldustöötaja, kes käib inimesel külas 1-3 korda nädalas, koristab, teeb süüa, käib poes jne. Seejuures võib komisjon langetada otsuse, mis erineb inimese poolt tehtud avalduses soovitust (näiteks taotles inimene hooldaja määramist, kuid komisjon otsustab määrata talle hoopis täiendava toetuse või koduhooldustöötaja). Kahte toetust või toetust ja teenust korraga kellelegi ei määrata. Samuti ei saa toetust need inimesed, kes elavad Sangaste Pansionaadis või muus hooldekodus. 
5. Sotsiaalkomisjon teeb ettepaneku abi vajaduse ja parima lahenduse kohta Sangaste Vallavalitsusele. Sangaste Vallavalitsus otsutab toetuse määramise või teenuse osutamise oma korraldusega, mis saadetakse posti teel ka inimesele endale. 
6. Määratud toetus kantakse toetuse saaja pangaarvele või makstakse välja sularahas iga kuu. Sularahale peab toetuse saaja ise järele tulema vallamajja, raamatupidaja juurde enne 10 kuupäeva. Üks kord tehtud otsuse põhjal määratakse toetust seni, kuni olukord muutub. 
Toetust makstakse iga kuu kogu jooksva kuu eest. Seejuures mai kuus tehtud esmakordse otsuse põhjal makstakse esimest korda toetust juuni kuus juuni kuu eest. Kui toetuse maksmine lõpetatakse näiteks juuli kuu keskel, siis esimest korda ei maksta toetust augusti kuus. Juuli kuu lõpuni peab hooldaja hoolduse tagama, kuid ta ei pea seda just ise tegema. 
7. Kui inimene ei ole otsusega rahul, võib ta taotleda asja uuesti arutamist Sangaste Vallavalitsuses või esitada kaebuse Valgamaa maavanemale või Tartu Halduskohtule. Igal juhul peab taotlus olema kirjalik, seejuures kohus võtab vastu vaid trükitud avaldusi. 
 
Kui kellelgi tekkis  täiendavaid küsimusi, siis saate neile vastuse sotsiaalinspektorilt telefonidel 76 68046 või 52 47 930. 
 
Pille Sikk, sotsiaalinspektor 
 
 

 

»
Hooldaja avaldus
»
Hooldaja määramine
»
Hooldaja teade töötamise kohta
»
Täiendava toetuse määramine


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodne koduleht