Vallaelanikule
   
Elamumajandus
Tervishoid
Apteek
Jäätmemajandus
Sotsiaalhoolekanne
 
Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele
 
Toiduabist 2015. aastal
 
Riiklik toimetulekutoetus
 
Sotsiaalhoolekandeteenused Sangaste vallas
 
Sangaste valla toetused
 
    Hooldajatoetus
 
    Ühekordsed toetused
 
    Bussipiletite hüvitamine
 
    Sünnitoetus
 
Sünni ja surma registreerimine
 
Sangaste pansionaat
 
Vajaduspõhine peretoetus
 
Lapsevanemale
 
Omastehooldajatele
Haridus
Raamatukogud
Kirik
Seltsitegevus
Sõiduplaanid
KSH programm
KIK projektid
Hajaasustuse programm
Kuidas aidata abivajajat inimest?
Piirkonna politsei
Keskkond
Sport
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Tarbijakaitseamet
Keeni Põhikool
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Ühekordsed toetused

SisukaartPrindi


Lühiülevaade Sangaste valla eelarvest makstavate ühekordsete toetuste taotlemisest 
 
Ühekordsete toetuste taotlemist ja maksmist reguleerib 26. märtsi 2009 a Sangaste Vallavolikogu määrus nr 4 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord” (vt kodulehel peatükist „Õigusaktid”). Selle korra § 3 sätestab, et ühekordset sotsiaaltoetust võidakse määrata isikule raske majandusliku olukorra puhul. Rõhutatud on, et alkohoolsete jookide või narkootiliste ainete tarvitamisest või muu sõltuvuse tõttu tingitud majanduslikke raskusi või nendest põhjustatud õnnetusi ei hüvitata.
Nimetatud säte reguleerib kõikide valla eelarvest makstavate toetuste määramist – siia alla kuuluvad toetused kooli lõpetamise puhul, ravimite ostmiseks, lapse prillide ostmiseks, küttepuude ostmiseks jne., jne. Toetuse summa ei ole fikseeritud – iga otsus tehakse lähtudes avaldaja majanduslikust olukorrast, kulude suurusest ja komisjoni käsutuses olevatest rahalistest vahenditest. 
 
Toetuse taotlemise ja määramise kord 
 
1) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Sangaste Vallavolikogu Sotsiaalkomisjonile (tuua/saata Sangaste vallamajja). Avalduses tuleb kirjutada, milleks toetust ja millises summas taotletakse; millised on isiku/pere sissetulekud ja selgitus toetuse vajaduse põhjuse kohta. Kindlasti tuleb lisada, kuidas soovitakse toetust kätte saada: kas sularahas vallamaja kassast, isiku/pereliikme pangaarvele (arve omaniku nimi, panga nimi ja arve number) või otse asutuse arvele (nt pikapäevarühma toidu toetus otse Keeni Põhikooli arvele). Avalduse alla kirjutada kuupäev ja avaldaja allkiri. NB! Avalduse võib esitada ka teise isiku kohta, nt klassijuhataja võib taotleda õpilasele toetust õppevahendite ostmiseks. 
Võimalusel võiks avaldusele kohe lisada dokumendid kulu suuruse kohta. Kuludokumente (kviitungeid, arveid) ei pea lisama, kui isik esitab avalduse enne kulu tegemist (nt soovib garantiikirja haiglale) – sellisel juhul tuleb kviitungid esitada peale positiivse otsuse saamist või taotleda toetuse kandmist otse asutuse arvele. 
2) Avalduse lahendamiseks olulised asjaolud teeb kindlaks sotsiaalinspektor, kellel on õigus nõuda taotlejalt toetuse määramiseks vajalikke andmeid ja täiendavaid dokumente ning teha kodukülastusi. Seetõttu on kõige sobivam kirjutada avaldus vallamajas peale vestlust sotsiaaltöötajaga; kuid kui avaldaja ei saa mingil põhjusel vallamajja tulla, võib avalduse ja kuludokumendid saata ka postiga. Kogutud materjali esitab sotsiaalinspektor volikogu sotsiaalkomisjonile. 
3) Avalduse vaatab läbi sotsiaalkomisjon, tehes vallavalitsusele ettepaneku toetuse määramiseks või mittemääramiseks. 
4) Toetuse määramise otsustab vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepaneku alusel. 
5) Toetus määratakse vallavalitsuse korraldusega.
6) Sotsiaalinspektor saadab avaldajale otsuse kohta kirja.   
7) Toetus makstakse välja. NB! Kõik ühekordsed toetused määratakse ja makstakse välja AINULT  ESITATUD KULUDOKUMENTIDE  ALUSEL (maksmata arved või kviitungid tasumise kohta). Kviitungid tuleb esitada vähemalt määratud toetuse suuruse ulatuses. Kui isik ei esita nt. küttepuude, töövihikute vms. ostmise kohta kviitungit, siis ei saa talle ka toetust määrata. Erandiks on toetuse maksmine juhul, kui toetus kantakse otse kooli, toidupoe, apteegi või muu asutuse arvele - siis saadab asutus arve otse vallavalitsusele. 
 
 

Pille Sikk, sotsiaalinspektor  


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
www kujundamine