Vallaelanikule
   
Elamumajandus
Tervishoid
Apteek
Jäätmemajandus
Sotsiaalhoolekanne
 
Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele
 
Toiduabist 2015. aastal
 
Riiklik toimetulekutoetus
 
Sotsiaalhoolekandeteenused Sangaste vallas
 
    Parkimiskaartide väljastamine
 
Sangaste valla toetused
 
Sünni ja surma registreerimine
 
Sangaste pansionaat
 
Vajaduspõhine peretoetus
 
Lapsevanemale
 
Omastehooldajatele
Haridus
Raamatukogud
Kirik
Seltsitegevus
Sõiduplaanid
KSH programm
KIK projektid
Hajaasustuse programm
Kuidas aidata abivajajat inimest?
Piirkonna politsei
Keskkond
Sport
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Keeni Põhikool
Tarbijakaitseamet
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Parkimiskaartide väljastamine

SisukaartPrindi


Puudega isikute parkimiskaartide väljastamine


Liiklusseaduse (vt § 68 ja 167) ning Sotsiaalministri 23.12.2010 määruse nr. 90 põhjal väljastavad valla- ja linnavalitsused parkimiskaarte liikumis- või nägemispuudega isikutele (NB! mitte autole).


Millised õigused on kaardiomanikul?

Parkimiskaart annab puudega isikule või tema autojuhile õiguse parkida selleks ettenähtud parkimisplatsidel; õiguse tasuta parkimiseks avalikes tasulistes parkimiskohtades ning
1) asulas peatuda ja parkida peatumist või parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas tingimusel, et seisev sõiduk asub täielikult kõnniteel, jättes jalakäijale sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba. Kirjeldatud luba ei kehti teelõigul, mis on tähistatud peatumise keelujoonega; NB! Ainult isiku autost väljalaskmiseks ja pealevõtmiseks, mitte tema haiglas saatmise ajaks!
2) parkida parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas, piiratud parkimisajaga parklas ettenähtust kauem ja õueala teel väljaspool parklat kohas, kus see ei takista jalakäijaid ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust.


Kes võivad kaarti taotleda?

Parkimiskaarti taotleda võivad isikud,
1) kellele on määratud keskmine, raske või sügav puue liikumis- või nägemisfunktsiooni (seadus nimetab konkreetselt „pime inimene“) kõrvalekalde tõttu. Seega nt kurdid inimesed seda kaarti taotleda ei saa; samuti ei väljastata kaarti siis, kui inimesel on liikumisraskused, kuid ta ei ole puuet taotlenud.
2) kellel on AJUTINE liikumis-või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle, nt on inimene murdnud jalaluu ja liigub karkudega. Sellisel juhul tohib kaardi anda maksimaalselt kuni 6 kuuks.

NB! Parkimiskaart kehtib ainult siis, kui autot kasutab (olgu juhi või kaassõitjana) inimene, kellele see on väljastatud. Seega ei saa omaksed kaarti kasutades käia poes või apteegis, kui puudega isik ise on koju jäänud.


Kuidas kaarti taotleda ? Kui kaua kaart kehtib? Kui palju see maksab ?

Kaardi taotlemiseks tuleb puudega isikul endal vallavalitsusele esitada kirjalik avaldus ja lisadokumendid. Puudega lapsele saab kaardi taotleda lapsevanem. AJUTISE kaardi taotleja ei pea puude otsust esitama, kuid foto ja perearstitõend on vajalikud.

Vanaduspensionär esitab lisaks avaldusele
1) Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud kehtiva PUUDE raskusastme ja lisakulude tuvastamise OTSUSE (2 lehekülge); otsusest teeme koopia ja originaali anname tagasi;
2) perearstitõendi selle kohta, et isikul on liikumis – või nägemisfunktsiooni häire vähemalt keskmise puude ulatuses;
3) 3x4 cm värvifoto.

Tööealine isik (18a - pensioniiga) esitab lisaks avaldusele
1) puude määramise otsuse ja
2) foto.
Perearstitõend tuleb esitada vaid juhul, kui otsuses ei ole selgesõnaliselt kirjas, et isikul on liikumispuue või ta on pime.

Lapsele (kuni 18-aastane isik) kaardi taotlemisel esitab avalduse lapse ema või isa, lisaks tuleb esitada
1) lapsele puude määramise otsus;
2) perearstitõend ja
3) 3x4 cm värvifoto.
Juhul, kui omavalitsus ei saa vastavaid andmeid registrist, võib nõuda ka koopiat lapse sünnitunnistusest (tõestamaks, et avalduse esitajal on tõesti lapse esindusõigus olemas).


Peale avalduse ja lisadokumentide saamist teeb vallavalitsus otsuse kaardi väljastamise kohta ning vormistab vastava korralduse. Korraldus saadetakse inimesele koju postiga. Peale korralduse saamist võib puudega isik kaardile vallamajja järele tulla. Isiklik järeletulemine on oluline, sest kaardile tuleb kirjutada puudega isiku allkiri ning samuti võetakse vallamajas allkiri kaardi kättesaamise kohta.

Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et parkimiskaart kehtib enamasti vaid kuni puude astme kehtivuse lõpuni. Juhul, kui puue on määratud tähtajatult, väljastatakse kaart maksimaalselt viieks aastaks. Peale puude pikenduse saamist tuleb esitada uue kaardi saamiseks uus avaldus ja lisadokumendid.

Parkimiskaart väljastatakse alates 2010. aasta lõpust isikule tasuta.


Pille Sikk
Sotsiaalinspektor


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodsad kodulehed