Üldine
   
Sümboolika
Rahvastik
 
Rahvastikusündmused 2016
 
Rahvastikusündmused 2014
 
Rahvastikusündmused 2013
 
Rahvastikusündmused 2012
 
Rahvastikusündmused 2011
 
Rahvastikusündmused 2010
 
Rahvastikusündmused 2009
 
Rahvastikusündmused 2008
 
Rahvastikusündmused 2007
 
Rahvastikusündmused 2006
 
Rahvastikusündmused 2005
Külad
Ajalugu
Arengukavad
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Rahvastikusündmused 2011

SisukaartPrindi


 

Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2011. aastal

Järgnev ülevaade muutustest Sangaste valla elanike seas eelmise aasta jooksul on mõeldud kõigile neile, kellele arvud huvi pakuvad. Seejuures lähtun ma andmetest, mille saan riiklikust elanikeregistrist ehk rahvastikuregistrist. Andmed ei ole absoluutselt täpsed, sest registri andmeid mõjutab näiteks see, kas tegelikult mujale kolinud inimene ka riigile oma elukohavahetusest teatab või kas elamisloaga isikud on oma dokumendid õigeaegselt pikendanud (kui ei ole, saadetakse nende andmed automaatselt registri arhiivi).

Elanike arvu muutused

2011. aastal kahanes Sangaste valla elanike arv 8 inimese võrra
Elanike arv suurenes 2011. aastal 51 inimese võrra, kellest 36 tuli meile elama ja 15 olid aasta jooksul sündinud lapsed. Sangaste valda saabusid elanikud peamiselt Valgast (6 inimest), Urvastest (3) ja Otepäält (4); aga ka Tallinnast (3 inimest). Soomest naases 2 endist valla elanikku.
Aasta jooksul sündis 8 poissi (Georg, Margo, Airon Mattias, Jasper, Keron, Kerto, Sander, Ricardo) ning 7 tüdrukut (Keidy, Sandra, Laura Lisette, Lisette, Karina, Lisandra, Getter). Sündinud lastest 6 last olid ema esimesed lapsed.
2011. aastal vähenes elanike arv 59 inimese võrra, neist 15 inimest suri (sh 9 meest ja 6 naist), 43 kolisid mujale elama ning 1 inimesel lõppes tähtajaline elamisluba. Tallinnasse ja Harjumaale lahkus 12 inimest, Tartu linna lahkus 2 inimest ja maakonda 4; Valga linna 9, Otepääle ja mujale Valgamaale 5 inimest. Soomes registreeris oma elukoha 5 inimest. Koos eelmiste aastate andmetega peaks nüüd ametlikult Soomes elama 32 Sangaste valla endist elanikku lisaks neile, kes seal ajutiselt töötavad või oma elukohaandmeid pole muutnud. Suurimaks kaotajaks oli Keeni küla, juurde tuli inimesi Lossikülla, Tiidu, Mägiste ja Vaalu külla. Täpsemalt saate lugeda alltoodud tabelist.

Tabel 1. Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa.

 

 

Küla nimi
Elanike arv 01.01.07 seisuga
Elanike arv 1.01.09 seisuga
Elanike arv 1.01.10 seisuga
Elanike arv 1.01.11 seisuga
Elanike arv 1.01.12 seisuga
Vahe
Keeni küla
340
321
333
331
321
-10 
Sangaste alevik
239
241
228
217
217
0
Tiidu küla
152
157
158
149
152
+3
Lauküla
132
126
123
115
115
0
Restu küla
108
104
108
109
108
-1
Lossiküla
71
69
71
75
78
+3
Ädu küla
66
63
74
74
73
-1
Kurevere
70
66
71
71
70
-1
Sarapuu
56
53
49
48
46
-2
Mäeküla
69
61
60
57
57
0
Pringi küla
53
53
53
47
45
-2
Vaalu küla
43
39
37
37
38
+1
Risttee küla
40
41
43
43
43
0
Mägiste küla
28
26
25
23
25
+2
KOKKU
1467
1420
1433
1396
1388
 - 8
Sh. mehi
745
732
730
713
709
-4
       naisi
722
688
703
683
679
-4

 


Elanike sotsiaalne staatus

01.01.2012 seisuga elas Sangaste vallas 91 alla 7-aastast last, kellest 16 elab Sangaste alevikus ja 18 Keeni külas; 11 last elab Tiidu külas, mujal on külas alla 10 väikelapse. Nendest lastest käib Sangaste Lasteaias „Kratila“ 26 last (lisaks neile käib lasteaias 4 last, kelle registreeritud elukoht on mujal); Puka, Pühajärve ja Valga lasteaias vastavalt 1 laps ning Keeni Põhikooli ettevalmistusrühmas 10 last, ülejäänud on kodused.
Nii põhikoolis, keskkoolis kui kutsekoolis peale põhikooli õpib kokku 204 valla hingekirja kantud last, kellest 50 elab Keenis, 27 Sangaste alevikus, 23 Tiidu külas, 18 Restu külas, 16 Laukülas ja Kureveres.
Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 131, nendest 23 õpib väljaspool Sangaste valda ja 1 laps välismaal. Keeni Põhikoolis õpib 124 last, kellest omakorda 17 on pärit mujalt omavalitsustest. Väljaspool valda põhikoolides käivatest lastest enamus käib Puka Keskkoolis (7 last), Pühajärve Põhikoolis (6 last) ja Otepää Gümnaasiumis (2 last). Gümnaasiumis või keskkoolis õpib 29 last, kutsekoolides peale põhikooli minule teadaolevalt 45 ja õhtukoolis 2 inimest. Kutsekoolidest on eelistatuimad Tartu ja Valga, kuid õpitakse ka Viljandis, Vana-Antslas, Olustveres, Luual ja mujal. Juhul, kui minu käsutuses olevad andmed on tõesed, peaksid selle aasta veebruaris ja juunis lõpetama Sangaste valla noored, kes on õppinud järgmistel erialadel: 1 kunstiline kujundaja, 5 logistikut, 4 autotehnikut, 1 automaaler, 1 veoautojuht, 1 suurköögikokk, 1 arvutit ja 4 kodu/põllumajandust õppinud noort. Keskkoolinoortest 10 last õpib Otepääl, 3 Pukas, 4 Valgas; kokku on erinevaid gümnaasiume 12, sh üks nn. õhtukool. Üliõpilasi ja kutsekoolide õpilasi peale keskkooli lõpetamist peaks olema 53, osa nendest õpib ka töö kõrvalt.
Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid emasid on kokku 36, koduseid inimesi on kõige rohkem Keenis (7 inimest).
1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 312 vanaduspensionäri, kellest enamus (60 eakat) elas Keenis; 48 pensionäri elas Sangaste alevikus (hooldekodu arvestamata); 29 eakat Laukülas, 23 Restus, 26 Tiidu külas ja 24 Lossikülas, mujal on eakate arv alla 20. (Mittetöötavaid) töövõimetuspensionäre on mulle teadaolevalt 108 inimest.
Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnas oli 31.12.2011 a. seisuga end töötuna arvele võtnud 47 valla elanikku. Tegelik Eestis ametlikult mittetöötavate (ja muu tööga võrdsustatud tegevusega hõivamata) inimeste arv on umbes 152 inimest (seega umbes 3 korda suurem). 

Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste vallas valdavalt eestlased, teistest rahvustest inimesi on 33 ehk umbes 2,4 %: 21 venelast, 5 ukrainlast, 2 soomlast, 2 valgevenelast, 1 isur ja 1 mordvalane.


Pille Sikk, sotsiaalinspektor


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kvaliteetne kodulehekülg