Üldine
   
Sümboolika
Rahvastik
 
Rahvastikusündmused 2016
 
Rahvastikusündmused 2014
 
Rahvastikusündmused 2013
 
Rahvastikusündmused 2012
 
Rahvastikusündmused 2011
 
Rahvastikusündmused 2010
 
Rahvastikusündmused 2009
 
Rahvastikusündmused 2008
 
Rahvastikusündmused 2007
 
Rahvastikusündmused 2006
 
Rahvastikusündmused 2005
Külad
Ajalugu
Arengukavad
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Rahvastikusündmused 2012

SisukaartPrindi


Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2012. aastal

Järgnev ülevaade muutustest Sangaste valla elanike seas eelmise aasta jooksul on mõeldud kõigile neile, kellele arvud huvi pakuvad. Seejuures lähtun ma andmetest, mille saan riiklikust elanikeregistrist ehk rahvastikuregistrist. Andmed ei ole absoluutselt täpsed, sest registri andmeid mõjutab näiteks see, kas tegelikult mujale kolinud inimene ka riigile oma elukohavahetusest teatab või kas elamisloaga isikud on oma dokumendid õigeaegselt pikendanud (kui ei ole, saadetakse nende andmed automaatselt registri arhiivi).

Elanike arvu muutused

2012. aastal kahanes Sangaste valla elanike arv 29 inimese võrra
Elanike arv suurenes 2012. aastal 38 inimese võrra, kellest 23 tuli meile elama ja 13 olid aasta jooksul sündinud lapsed. Sangaste valda saabusid elanikud peamiselt Valgast (5 inimest), Tartust ja Tartumaalt (6 inimest); Tallinnast (6 inimest). Soomest naases 1 endine valla elanik ja 1 inimene tuli Saksamaalt.
Aasta jooksul sündis 4 poissi (Argo; Hugo Joosep; Kevin; Gervin Gregor) ning 9 tüdrukut (Sandra, Kristel; Grethe-Ly; Sigrit-Ele; Madli; Säde; Kendra; Laura; Kätlin). Sündinud lastest 4 last olid ema esimesed lapsed.
2012. aastal vähenes elanike arv 67 inimese võrra, neist 14 inimest suri (sh 8 meest ja 6 naist), 53 kolisid mujale elama. Tallinnasse ja Harjumaale lahkus 7 inimest, Tartu linna lahkus 5 inimest ja maakonda 2; Valga linna 19, Otepääle ja mujale Valgamaale 7 inimest. Soomes registreeris oma elukoha 5 inimest. Koos eelmiste aastate andmetega peaks nüüd ametlikult Soomes elama 36 Sangaste valla endist elanikku lisaks neile, kes seal ajutiselt töötavad või oma elukohaandmeid pole muutnud. Suurimaks kaotajaks oli Keeni küla, juurde tuli inimesi Ädu külla, Tiidu, Kurevere ja Lauküla külla. Täpsemalt saate lugeda alltoodud tabelist. Ädu küla elanike juurdekasvus on suur osa Mägiste ja Ädu vahelise piiri täpsustamisel parandatud aadressitel.

Tabel 1. Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa.

 

Küla nimi

Elanike arv 01.01.03 seisuga

Elanike arv 01.01.05 seisuga

Elanike arv 01.01.07 seisuga

Elanike arv 1.01.09 seisuga

Elanike arv 1.01.11 seisuga

Elanike arv 1.01.12 seisuga

Elanike arv 1.01.13 seisuga

Vahe

Keeni küla

385

364

340

321

331

321

304

-17 

Sangaste alevik

251

250

239

241

217

217

205

-12

Tiidu küla

148

151

152

157

149

152

161

+9

Lauküla

142

128

132

126

115

115

116

+1

Restu küla

110

108

108

104

109

108

101

-7

Lossiküla

100

90

71

69

75

78

74

-4

Ädu küla

73

67

66

63

74

73

85

+12

Kurevere

80

65

70

66

71

70

71

+1

Sarapuu

75

65

56

53

48

46

45

-1

Mäeküla

58

65

69

61

57

57

57

0

Pringi küla

54

55

53

53

47

45

44

-1

Vaalu küla

44

44

43

39

37

38

38

0

Risttee küla

37

43

40

41

43

43

40

-3

Mägiste küla

27

31

28

26

23

25

18

-7

KOKKU

1584

1526

1467

1420

1396

1388

1359

 - 29

Sh. mehi

791

783

745

732

713

709

693

-16

       naisi

793

743

722

688

683

679

666

-13

 

Elanike sotsiaalne staatus

01.01.2013 seisuga elas Sangaste vallas 82 alla 7-aastast last, kellest 15 elab Sangaste alevikus ja 18 Keeni külas; 13 last elab Tiidu külas, mujal on külas alla 10 väikelapse. Nendest lastest käib Sangaste Lasteaias „Kratila“ 27 last (lisaks neile käib lasteaias 2 last, kelle registreeritud elukoht on mujal); Puka lasteaias 1 laps; Pühajärve eelkoolis 1 laps, Valga lasteaias 2 last ning Keeni Põhikooli ettevalmistusrühmas 10 last (+2 Õrust), ülejäänud on kodused.
Nii põhikoolis, keskkoolis kui kutsekoolis peale põhikooli õpib kokku 189 valla hingekirja kantud last, kellest 41 elab Keenis, 25 Sangaste alevikus, 24 Tiidu külas, 18 Restu külas, 15 Kureveres, 13 Laukülas ja Mäekülas.
Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 123, nendest 27 õpib väljaspool Sangaste valda. Keeni Põhikoolis õpib 113 last, kellest omakorda 18 on pärit mujalt omavalitsustest. Väljaspool valda põhikoolides käivatest lastest enamus käib Puka Keskkoolis (8 last), Pühajärve Põhikoolis (10 last) ja Otepää Gümnaasiumis (1 laps). Gümnaasiumis või keskkoolis õpib 28 last, kutsekoolides peale põhikooli minule teadaolevalt 43. Kutsekoolidest on eelistatuimad Tartu ja Valga, kuid õpitakse ka Viljandis, Väimelas, Olustveres, Luual ja mujal. Juhul, kui minu käsutuses olevad andmed on tõesed, peaksid selle aasta veebruaris ja juunis lõpetama Sangaste valla noored, kes on õppinud järgmistel erialadel: 3 eutotehnikut, 3 põllumajandust õppinud noort, 1 arvutivõrgu spetsialist; 1 tisler. Keskkoolinoortest 9 last õpib Otepääl, 3 Pukas, 2 Valgas; 5 Lähte Ühisgümnasiumis ja 4 Tartu Kivilinna Gümnaasiumis. Kokku on erinevaid gümnaasiume 10, sh üks nn. õhtukool. Üliõpilasi ja kutsekoolide õpilasi peale keskkooli lõpetamist peaks olema 48, osa nendest õpib ka töö kõrvalt.
Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid emasid on kokku 41, koduseid inimesi on kõige rohkem Keenis (9 inimest).
1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 311 vanaduspensionäri, kellest enamus (59 eakat) elas Keenis; 50 pensionäri elas Sangaste alevikus (hooldekodu arvestamata); 31 eakat Laukülas, 23 Restus, 24 Tiidu külas ja 21 Lossikülas, mujal on eakate arv alla 20. (Mittetöötavaid) töövõimetuspensionäre on mulle teadaolevalt 114 inimest.
Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnas oli 31.12.2012 a. seisuga end töötuna arvele võtnud 42 valla elanikku. Tegelik Eestis ametlikult mittetöötavate (ja muu tööga võrdsustatud tegevusega hõivamata) inimeste arv on umbes 143 inimest (seega umbes 3 korda suurem). 

Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste vallas valdavalt eestlased, teistest rahvustest inimesi on 32 ehk umbes 2,4 %: 21 venelast, 5 ukrainlast, 2 soomlast, 2 sakslast, 1 isur ja 1 mordvalane.

Rahvaloendusest

Lõpetuseks üks tabel, mis võrdleb rahvaloenduse ja nn. sissekirjutuse andmeid. Üldiselt on rahvaloenduse alusel tegelikult külas elavate isikute arv väiksem seal ametlikult elukoha registreerinud isikute arvust (eriti Restus). Erandiks on Sangaste alevik, kus hooldekodus elavad isikud loendati aleviku elanikena, kuid rahvastikuregistris on nende aadress muutmata (sissekirjutus hooldekodusse on keelatud).

Tabel 2. Sangaste valla elanike arv külade kaupa rahvaloenduse (ESA) ja Rahvastikuregistri (RR) andmetel seisuga 31.12.2011 a.
 

 

  ESA RR

Sangaste valla

elanike arv kokku

1286 1388
Sangaste alevik 245 217
Keeni küla 285 321
Kurevere küla 71 70
Lauküla küla 99 115
Lossiküla küla 79 78
Mäeküla küla 55 57
Mägiste küla 24 25
Pringi küla 37 45
Restu küla 63 108
Risttee küla 36 43
Sarapuu küla 45 46
Tiidu küla 137 152
Vaalu küla 36 38
Ädu küla 74 73

 

Pille Sikk, sotsiaalinspektor


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
www kujundamine