Hajaasustuse programm 2013

Hajaasustuse programm 2013

Valga Maavalitsus teatab, et alates 23. augustist 2013 on hajaasustuse programmi  taotlusvoor avatud järgmistes valdades: Helme, Hummuli, Otepää, Palupera, Puka, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru.  Taotluste esitamise tähtaeg on 6. oktoober 2013.

Hajaasustuse programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist ning juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
• taotleja alaline elukoht on hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine, millele toetust taotletakse;
• taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt 1. jaanuarist 2013 alates majapidamine, millele toetust taotletakse;
• taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise hetke seisuga kuni 18-aastane isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele toetust taotletakse. Sama majapidamine peab tema elukohaks olema ka rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt 1. jaanuarist 2013;
• taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetus.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise täpsemad tingimused leiate regionaalministri käskkirjast 07.06.2013 nr 1-4/106 „Hajaasustuse programm“.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna elukohajärgsele vallavalitsusele. Täiendavat informatsiooni programmi ja taotlemistingimuste kohta saab vallavalitsustest ning valdade ja maavalitsuse veebilehtedelt.

Programmi elluviimist maakonnas koordineerib Valga Maavalitsus.
Info telefonil 766 6112 või e-posti aadressil Kersti.Lepik@valgamv.ee.

Valga Maavalitsus

Programmdokument, taotlusvoorud ja juhendmaterjalid leiate Valga Maavalitsuse
kodulehelt, otseviide SIIT

 

 

Hajaasustuse veeprorgammist toetuse saajad

Toetuse saajad 2010

Toetuse saaja Projekti nimetus Toetuse maht Projekti kogumaht Eesmärgid ja tegevused Projekti ajaline kestus
Aiki Martinson Sangaste vallas Tiidu külas Kivimaa kinnistul salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamine 30340
 
45510 Salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamine 07.2010-07.2011
Imre Õim Sangaste vallas Kurevere külas Antsoti kinnistul salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamine 43582
 
65371 Salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamine 07.2010-07.2011
MTÜ Sangaste Kirikumõis

Sangaste vallas Kurevere külas Kirikumõisa kinnistul salvkaevu puhastamine ja joogiveetorustiku rajamine

37482.20
 
56792 Salvkaevu puhastamine ja joogiveetorustiku rajamine 07.2010-07.2011

 

Toetuse saajad 2009

Toetuse saaja Projekti nimetus Toetuse maht Projekti kogumaht Eesmärgid ja tegevused Projekti ajaline kestus
Peeter Adler

Sangaste vallas Tiidu külas Rüütli kinnistul salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamine

39080.60
 
58679.60 Salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamine 12.2009-12.2010
Raimo Lepik Sangaste vallas Lauküla külas Palu kinnistul salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamine 40722
 
61700 Salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamine 12.2009-12.2010