Hajaasustuse programm 2015

Hajaasustuse programm 2015


Hajaasustuse programmi rakendatakse 2015. aastal kõikides Valgamaa valdades. Taotluste vastuvõtmist alustatakse 16. märtsist ning nende esitamise tähtpäev on 18. mai 2015.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on  hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

 Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
-taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1.01.2015 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
-taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse  panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist).

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud siseministri käskkirjaga 20.02.2015 nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument".

Programmdokument ja taotlusvormid

Valdkonnaga tegelev ametnik maavalitsuses:
Peaspetsialist arengu alal
Kersti Lepik tel. 766 6112
kersti.lepik@valga.maavalitsus.ee
kabinet 408
 

Hajaasustuse programmi taotlusi vaatab läbi ja otsustab Sangaste volikogu majanduskomisjon koosseisus: Virgo Roose (esimees), Madis Kirsimäe, Arvo Kõiv, Sulev Kõiv, Raul Nämi ja Venda Vihmann.
Lisainfo abivallavanem Kajar Lepik, tel 5662 7688, e-post: kajar@sangastevv.ee

 

Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine

 

Vastavalt volikogu majanduskomisjoni ettepanekule otsustas Sangaste Vallavalitsus 3. juulil 2015. a rahuldada neli hajaasustuse programmist toetuse saamiseks vallavalitsusele esitatud taotlust. Allolevad andmed avalikustatakse „Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokumendi ” punkti 16.5 alusel.

 

Toetuse saaja: Gabriel Muttik

Projekti nimetus: Lauküla külas asuvale Lõhmuse kinnistule kanalisatsioonisüsteemi ehitamine

Projekti tegevused: kogumiskaevu ehitamine, omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine

Toetuse suurus: 2278,75 eurot

Omafinantseeringu suurus: 1139,21 eurot

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31. jaanuar 2016. a

 

Toetuse saaja: Andres Salum

Projekti nimetus: Risttee külas asuvale Kuresoo kinnistule juurdepääsutee silla ehitamine

Projekti tegevused: silla ehitamine

Toetuse suurus: 3647,84 eurot

Omafinantseeringu suurus: 1823,64 eurot

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31. august 2016. a

 

Toetuse saaja: Jaan Bõstrov

Projekti nimetus: Tiidu külas asuvale Taara kinnistule vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine

Projekti tegevused: omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine

Toetuse suurus: 1596,70 eurot

Omafinantseeringu suurus: 798,22 eurot

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 29. veebruar 2016. a

 

Toetuse saaja: Ene Trees

Projekti nimetus: Ädu külas asuvale Päkamäe kinnistule vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine

Projekti tegevused: kogumiskaevu ehitamine, omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine

Toetuse suurus: 2476,71 eurot

Omafinantseeringu suurus: 2332,07 eurot

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31. august 2016. a