Üldine
   
Sümboolika
Rahvastik
 
Rahvastikusündmused 2016
 
Rahvastikusündmused 2014
 
Rahvastikusündmused 2013
 
Rahvastikusündmused 2012
 
Rahvastikusündmused 2011
 
Rahvastikusündmused 2010
 
Rahvastikusündmused 2009
 
Rahvastikusündmused 2008
 
Rahvastikusündmused 2007
 
Rahvastikusündmused 2006
 
Rahvastikusündmused 2005
Külad
Ajalugu
Arengukavad
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Rahvastikusündmused 2007

SisukaartPrindi


Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2007. aastal

 

Järgnev ülevaade muutustest Sangaste valla elanike seas eelmise aasta jooksul on mõeldud kõigile neile, kellele arvud huvi pakuvad. Seejuures lähtun ma andmetest, mille saan riiklikust elanikeregistrist ehk rahvastikuregistrist. Andmed ei ole absoluutselt täpsed, sest registri andmeid mõjutab näiteks see, kas tegelikult mujale kolinud inimene ka riigile oma elukohavahetusest teatab või kas elamisloaga isikud on oma dokumendid õigeaegselt pikendanud (kui ei ole, saadetakse nende andmed automaatselt registri arhiivi).

Elanike arvu muutused

2007. aasta jooksul vähenes valla elanike arv kokku 16 inimese võrra (10 meest ja 6 naist), kuid see vähenemine oli väiksem kui varasematel aastatel (nt 2006. aasta jooksul “kaotasime” 36 inimest; 2005. 23 inimest, 2004. aastal 24 inimest jne).

 

2007. aastal vähenes elanike arv 54 inimese võrra, neist 22 inimest suri ja 32 kolisid mujale elama. Tartumaale lahkus 6 inimest; teistesse Valgamaa omavalitsustesse kolis 4 inimest; 3 inimest kolisid nii Tallinnasse, Tabiveresse kui Soome. Elama asuti ka Saaremaale, Paidesse, Kehtnasse, Imaveresse,  Orava ja Harku valda. Koos eelmise aasta andmetega peaks nüüd ametlikult Soomes elama 19 Sangaste valla endist elanikku lisaks neile, kes seal ajutiselt töötavad või oma elukohaandeid pole muutnud.

Elanike arv suurenes 40 inimese võrra, kellest 26 tuli meile elama ja 14 olid aasta jooksul sündinud lapsed. Sangaste valda saabusid elanikud peamiselt Valgamaa teistest valdadest (9 inimest) ja Tartumaalt (4 inimest) aga ka Urvastest ja Paidest (kummastki 2 inimest). Ülejäänud saabusid Antslast ja Tallinnast; kahel inimesel puudus siiani Rahvastikuregistris registreeritud aadress. Lastest 2 elukoht registreeriti mõni aeg peale sündi väljaspoole valda kuid samas saabus meile üks pere 2007. aastal sündinud lapsega. Aasta jooksul sündis 9 poissi (Marten, Karl Oskar, Rander, Markus, Oliver, Kristjan, Reinhold, Keven-Gregor ja Kenneth-Ken) ning 5 tüdrukut (Carola, Angeelika, Helina, Kerlin, Eija). Sündinud lastest 7 last olid ema esimesed lapsed ning 5 last sündisid perekonda teise lapsena.

Sarnaselt eelmisele aastale oli 2007. aasta nii surmades kui sündides taas meeste aasta. 22-st meie seast lahkunust 13 olid mehed (sealhulgas 5 meest, kes ei jõudnud vanaduspensioniikka) ning 14-st sündinud lapsest oli poisse 9.

 

Võrreldes varasemate aastatega on rohkem neid külasid, kus elanike lõpparv ei muutunud (vahe on null). Suurimaks kaotajaks olid Keeni ja Mäeküla, enim tuli inimesi juurde Sangaste alevikku. Täpsemalt saate lugeda alltoodud tabelist.

 

Tabel 1. Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa.

Küla nimi

Elanike arv 01.01.2006 seisuga

Elanike arv 01.01.2007 seisuga

Elanike arv 01.01.2008 seisuga

Vahe

Keeni küla

359

340

332

-8

Sangaste alevik

244

239

243

+ 4

Tiidu küla

150

152

155

+ 3

Lauküla

126

132

128

-4

Restu küla

109

108

108

0

Lossiküla

85

71

70

-1

Ädu küla

71

66

66

0

Kurevere

67

70

67

-3

Sarapuu

59

56

54

-2

Mäeküla

63

69

64

-5

Pringi küla

54

53

53

0

Vaalu küla

41

43

45

+2

Risttee küla

44

40

40

0

Mägiste küla

31

28

26

-2

KOKKU

1503

1467

1451

- 16

Sh. mehi

765

745

735

-10

       naisi

738

722

716

-6

Elanike sotsiaalne staatus

01.01.2008 seisuga elas Sangaste vallas 99 alla 7-aastast last, kellest 27 elab Sangaste alevikus ja 16 Keeni külas; 17 last elab Tiidu külas, mujal on külas alla 10 väikelapse. Nendest lastest käib Sangaste Lasteaias 31 last ja Keeni Põhikooli ettevalmistusrühmas 11 last, ülejäänud on kodused.

Nii põhikoolis, keskkoolis kui kutsekoolis peale põhikooli õpib kokku 250 valla hingekirja kantud last, kellest 61 elab Keenis, 45 Sangaste alevikus ja 32 Tiidu külas.

Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 186, nendest 43 õpib väljaspool Sangaste valda. Keeni Põhikoolis õpib 146 last, kellest omakorda 6 on pärit mujalt omavalitsustest. Väljaspool valda põhikoolides käivatest lastest enamus käib Pühajärve Põhikoolis (9 last); Otepää Gümnaasiumis (7 last) ja Puka Keskkoolis (7 last), mujal koolides ulatub meilt pärit laste arv 4 lapseni. Gümnaasiumis või keskkoolis õpib 28 last, kutsekoolides peale põhikooli minule teadaolevalt 32 last. Kutsekoolidest on eelistatuimad Vana-Antsla, Tartu, Valga ja Viljandi, kuid õpitakse ka Tallinnas, Türil ja mujal. Juhul, kui minu käsutuses olevad andmed on tõesed, peaksid selle aasta veebruaris ja juunis lõpetama Sangaste valla noored, kes on õppinud järgmistel erialadel: 3 ehitajat, 2 müüjat, arvutiteenindus, autoremont, talumajandus, hobusekeasvatus. Keskkoolide valik on tunduvalt laiem: 7 last õpib Otepääl, 1 Pukas ja 4 Valgas, kuid kokku on erinevaid gümnaasiume 15, sh kaks nn. õhtukooli. Üliõpilaste arv pole mul täpselt teada.

Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid emasid on kokku 46, koduseid inimesi on kõige rohkem Sangaste alevikus (14 inimest).

1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 306 vanaduspensionäri, kellest enamus (67 eakat) elas Keenis; 39 pensionäri elas Sangaste alevikus; 34 eakat Laukülas, 26 Restus, 23 Tiidu külas ja 20 Lossikülas, mujal on eakate arv alla 20. Töövõimetuspensionäre on mulle teadaolevalt 83 inimest.

Tööturuameti Valga osakonnas oli 01.01.2008 a. seisuga end töötuna arvele võtnud 23 valla elanikku. Tegelik ametlikult mittetöötavate (ja muu tööga võrdsustatud tegevusega hõivamata) inimeste arv on kindlasti tunduvalt suurem. Üldiselt võib hinnata, et töötavaid inimesi on umbes 500 ja ametlikult mittetöötavaid umbes 100 inimest.

Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste vallas valdavalt eestlased, teistest rahvustest inimesi on 35 ehk umbes 2,4 %: 22 venelast, 6 ukrainlast, 3 soomlast, 1 valgevenelane, 1 isur ja 2 muust rahvusest isikut.

Pille Sikk, sotsiaalinspektor 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Web disain